کلر دی پی دی و پی اچ

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کلر و پی اچ

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

شماره فنی

V-444

V-450

روش آزمون

رنگ سنجی کلر با معرف دی پی دی (محلول)

رنگ سنجی کلر با معرف دی پی دی (محلول)

دامنه اندازه گیری

0.3-1 mg/l DPD 0.3-3 mg/l DPD  0.1-1.5 mg/l DPD 6.8-8.2PH

0.3-1 mg/l 0.1-1.5 mg/l DPD DPD 0.3-3 mg/l DPD

مقدار نمونه

10 ml

10 ml

حد تشخیص

0.3-0.6-0.8-0.9-1mg/l Cl2

0.1-0.3-0.6-1-1.5 mg/l Cl2

0.3-0.6-1-2-3 mg/l Cl2

6.8-7.2-7.6-7.8-8.2 PH

0.3-0.6-0.8-0.9-1mg/l Cl2

0.1-0.3-0.6-1-1.5 mg/l Cl2

0.3-0.6-1-2-3 mg/l Cl2