کلر دی پی دی قرصی

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

کلر دی پی دی قرصی_1

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

شماره فنی

V-452

روش آزمون

رنگ سنجی کلر با معرف دی پی دی قرصی

دامنه اندازه گیری

0.3-1 mg/l DPD 0.3-3 mg/l DPD  0.1-1.5 mg/l DPD

مقدار نمونه

10 ml

حد تشخیص

0.3-0.6-0.8-0.9-1mg/l Cl2

0.1-0.3-0.6-1-1.5 mg/l Cl2

0.3-0.6-1-2-3 mg/l Cl2

 
محتوای بیشتر در این بخش: « کلرید کلر دی پی دی و پی اچ »