تیترازول

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

تیترازول

ردیف

شماره فنی

شرح

واحد

حجم نهایی

بسته بندی

قیمت ( به ریال )

1

2212

تیترازول اسید سولفوریک

1N

cc1000

آمپول

270.000

2

3312

تیترازول اسید سولفوریک

0/1N

cc1000

آمپول

220.000

3

2211

تیترازول اسید کلرئیدریک

1N

cc1000

آمپول

270.000

4

3311

تیترازول اسید کلرئیدریک

0/1N

cc1000

آمپول

220.000

5

2215

تیترازول سود کاستیک

1N

cc1000

آمپول

270.000

6

3315

تیترازول سود کاستیک

0/1N

cc1000

آمپول

220.000

7

2216

تیترازول پتاس کاستیک

1N

cc1000

آمپول

300.000

8

3316

تیترازول پتاس کاستیک

0/1N

cc1000

آمپول

250.000

9

3314

تیترازول اسید اگزالیک

0/1N

cc1000

آمپول

250.000

10

3323

تیترازول برمید پتاسیم

0/1N

cc1000

آمپول

300.000

11

3321

تیترازول کربنات پتاسیم

0/1N

cc1000

آمپول

350.000

12

3322

تیترازول پرمنگنات پتاسیم

0/1N

cc1000

آمپول

380.000

13

3324

تیترازول کربنات سدیم

0/1N

cc1000

آمپول

220.000

14

3320

تیترازول کلرید سدیم

1000ppm

cc1000

آمپول

250.000

15

3228

تیترازول کلرید پتاسیم

1000 ppm

cc1000

آمپول

270.000

16

3317

تیترازول تیوسولفات سدیم

1/0

cc1000

آمپول

200.000

17

1-3318

تیترازول نیترات نقره

1/0

1000cc

آمپول

1.700.000

18

2-3318

تیترازول نیترات نقره

1/0

500cc

آمپول

850.000

19

3327

تیترازول ید

0/1N

1000cc

آمپول

500.000

20

A1-3325

تیترازول تیتروپلکس

A

cc1000

بطری

300.000

21

A2-3325

تیترازول تیتروپلکس

A

cc500

بطری

160.000

22

B1-3325

تیترازول تیتروپلکس

B

cc1000

بطری

300.000

23

B2-3325

تیترازول تیتروپلکس

B

cc500

بطری

160.000

24

C1-3325

تیترازول تیتروپلکس

C

cc1000

بطری

300.000

25

C2-3325

تیترازول تیتروپلکس

C

cc500

بطری

160.000

26

4414

بافر تیترازول

pH=4

cc500

آمپول

180.000

27

4417

بافر تیترازول

pH=7

cc500

آمپول

180.000

28

4419

بافر تیترازول

pH=9

cc500

آمپول

180.000

29

4410

بافر تیترازول

pH=10

cc500

آمپول

180.000