کیت های آنالیز آب

هیدرازین

هیدرازین

هیدرازین به عنوان ماده ضد خوردگی در برخی دیگ های بخار استفاده می شود لذا اندازه گیری مقدار آن در آبهای منبع تغذیه و بویلرها برای جلوگیری از خوردگی و اجتناب از غلظت زیاد آمونیاک در بخار ضروری است و با استفاده از این کیت می توان مقدار هیدرازین را به روش رنگ سنجی اندازه گیری کرد

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search