کیت های آنالیز آب

آمونیوم

آمونیوم

در این کیت آمونیوم محلول در آب به روش نسلر اندازه گیری شده و با ضریب تبدیل مشخصی به آمونیاک تبدیل می شود که از آن می توان برای اندازه گیری مقدار آمونیاک موجود در آبهای طبیعی، پسابهای فاضلاب و آکواریوم های پرورش ماهی استفاده کرد.

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search