کیت های آنالیز آب

اکسیژن محلول

اکسیژن محلول

اندازه گیری مقدار اکسیژن محلول (Do) در آب یک سنجش مهم و تعیین کننده در بررسی آلودگی آب ها و کنتـرل فـرآیند تصفیـه آب و فاضـلاب می بـاشد. اکسیژن محلول در آب به نحو موثری خوردگی تجهیزات صنعتی را افزایش می دهد. با استفاده از این کیت می توان غلظت اکسیـژن محلول در آب را اندازه گیری کرد.

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search