کیت های آنالیز آب

کلرید

کلرید

کلرید یکی از آنیونهای اصلی موجود در آب می باشد که در غلظت های بالا می تواند سبب آسیب به سیستم های فلزی شود با استفاده از این کیت می توان میزان کلرید موجود در آب را با استفاده از نیترات جیوه به سرعت و سادگی اندازه گیری کرد .

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search