کیت های آنالیز آب

قلیائیت

قلیائیت

قلیائیت آب ظرفیت کمی املاح آب برای واکنش با یک اسید قوی تا رسیدن به PH معین می باشد . بطور معمـول قلیـائیت را متشکل از آنیـون هیدروکسید (OH-) و بی کربنات  (HCO3-) و کربنات (CO32-) می دانند و نسبت به فنل فتالئین (PH=8/3) و متیل اورانژ (PH=4/3) اندازه گیری می کنند . کیتهای زیر برای اندازه گیری قلیائیت آبهای خام .تصفیه شده ، دیگ بخار ، سیستمهای خنک کننده و سرد کننده توصیه می شود .

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search