کیت های آنالیز آب

سولفیت

سولفیت

این کیت برای اندازه گیری مقدار سولفیت آبهای تغذیه ، دیگ بخار، سیستمهای گرم کننده وسرد کننده توصیه می شود. یون سولفیت با حذف اکسیژن محلول در آب به یون سولفات تبدیل می شود. واکنش انجام شده خوردگی سیستمهای حرارتی و برودتـی را کاهش می دهد.

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search