کیت های آنالیز آب

سختی کل

سختی کل

کیت سنجش شیمیایی سختی کل قابلیت اندازه گیری سختی برحسب کربنات کلسیم به وسیله تیتراسیون با EDTA را در آبهای خام تصفیه و قلیایی دارا می باشد .

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search