کیت های آنالیز آب

دی اکسید کربن

دی اکسید کربن

کربن دی اکسید محلول در آب نقش به سزایی در ایجاد خورندگی در سیستم های توزیع آب دارد از این رو تعیین غلظت آن در آبهای صنعتی ضروری است با استفاده از این کیت می توان مقدار دی اکسید کربن آزاد در آب را اندازه گیری کرد.

 

 

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search