کیت های آنالیز آب

اسیدیته H+

اسیدیته H+

اسیدیته آب عبارت از میزان یون هیدروژن اضافی است که در مقابل یون هیدروکسید موجود در آب وجود دارد.با استفاده از این کیت می توان مقدار اسیدهای آزاد آب را نسبت به فنل فتالیین( PH=8.3) و متیل اورانژ ( PH=4.3) اندازه گیری کرد.

 

Date

08 مرداد 1398

Tags

کیت های آنالیز آب

Search